लट्लकार (वर्तमानकालः)

पुरुष: एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपठतिपठतःपठन्ति
मध्यम पुरुषःपठसिपठथःपठथ
उत्तम पुरुषःपठामिपठावः पठामः

लृट् लकारः (भविष्यत्काल)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपठिष्यतिपठिष्यतःपठिष्यन्ति
मध्यम पुरुषःपठिष्यसिपठिष्यथःपठिष्यथ
उत्तम पुरुषःपठिष्यामिपठिष्यावःपठिष्यामः

लड्. लकार: (भूतकाल)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःअपठत्अपठताम्अपठन्
मध्यम पुरुषःअपठःअपठतम्अपठत
उत्तम पुरुषःअपठमअपठावअपठाम

लड्. लकार: (भूतकाल)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपठतुपठताम्पठन्तु
मध्यम पुरुषःपठपठतम्पठत
उत्तम पुरुषःपठानिपठावपठाम