लट्लकारः (वर्तमानकाल)

पुरुष: एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःहसतिहसतःहसन्ति
मध्यम पुरुषःहससिहसथःहसथः
उत्तम पुरुषःहसामिहसावः हसामः

लृट् लकारः (भविष्यत्काल)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःहसिष्यतिहसिष्यतःहसिष्यन्ति
मध्यम पुरुषःहसिष्यसिहसिष्यथःहसिष्यथ
उत्तम पुरुषःहसिष्यामिहसिष्यावःहसिष्यामः

लड्. लकार: (भूतकाल)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःअहसत्अहसताम्अहसन्
मध्यम पुरुषःअहसःअहसतम्अहसत
उत्तम पुरुषःअहसम्अहसावअहसाम

लोट् लकार:(आज्ञार्थक)

पुरुष:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःहसतुहसताम्हसन्तु
मध्यम पुरुषःहसहसतम्हसत
उत्तम पुरुषःहसानिहसावहसाम