लट् (वर्तमान काल)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपिबतिपिबतःपिबन्ति
मध्यम पुरुषःपिबसिपिबथःपिबथ
उत्तम पुरुषःपिबामिपिबामिःपबामः

लृट् (भविष्यत् काल)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपास्यतिपास्यतःपास्यन्ति
मध्यम पुरुषःपास्यसिपास्यथःपास्यथ
उत्तम पुरुषःपास्यामिपास्यावःपास्यामः

लङ् (भूतकाल)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःअपिबत्अपिबताम्अपिबन्
मध्यम पुरुषःअपिबःअपिबतम्अपिबत
उत्तम पुरुषःअपिबम्अपिबावअपिबाम

लोट् (आज्ञार्थक)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपिबतुपिबताम्पिबन्तु
मध्यम पुरुषःपिबपिबतम्पिबत
उत्तम पुरुषःपिबानिपिबावपिबाम

विधिलिङ् लकार

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथम पुरुषःपिबेत्पिबेताम्पिबेयुः
मध्यम पुरुषःपिबेःपिबेतम्पिबेत
उत्तम पुरुषःपिबेयम्पिबेवपिबेम