विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाबालिकाबालिकेबालिकाः
द्वितीयाबलिकाम्बालिकेबालिकाः
तृतीयाबालिकयाबालिकाभ्याम्बालिकाभिः
चतुर्थीबालिकायैबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यः
पंचमीबालिकायाःबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यः
षष्ठीबालिकायाःबालिकयोःबालिकानाम्
सप्तमीबालिकायाम्बालिकयोःबालिकासु
सम्बोधनहे बालिके !हे बालिके !हे बालिकाः !