आलू :  आलू patota
पलाण्डु प्याज onion
आर्द्रकम् अदरक Ginger
कूरूमाण्ड :  काशीफल Pumpkin
लशुनम्  लहसुन Garlic
गृञ्जनकम्  गाजर Carrot
पनसम्  कटहल Jackfruit
मूलकम्  मूली Radish 
जम्बीरम्  नींबू Lemon
गोजिह्वा  गोभी Cauliflower
भिण्डक :  भिण्डी Ladyfinger
पटोल :  परवल Pointed gourd
वृन्ताक : बैगन Brinjal
रक्ताङ्गक :  टमाटर Tomato
श्रृंगाटक :  सिंघाडा Water chestnut
कारवेल्लम्  करेला Bitter Gourd
पालक :  पालक Spinach
अलाबु :  लौकी Gourd
कर्कटिका  ककड़ी cucumber